آموزش, مقالات

میل گاردان خودرو: فناوری، کاربردها و اهمیت در امنیت خودرو

چهار-شاخه- گاردان

فناوری میل گاردان خودرو و نقش آن در امنیت خودرو: کاربردها و اهمیت:

اجزای ترکیب کننده محورگاردان:

 • 1.محور عقب:

که معمولااستوانه ای شکل است وحجم اصلی گاردان راتشکیل میدهد ومیتواندازچند قسمت تشکیل شده باشد.که وزن تشکیل دهنده کل گاردان خودرو رادارد.

ومحوراتصال بین مجموعه ی گیربکس ودیفرنسیال را توسط قطعات دیگرکه تکمیل کنند محور میباشدبه یکدیگرمتصل میکند.

 • 2.چهارشاخه:

قطعه ای به شکل به علاوه دارای 4جهت دورانی که قسمت های چندگانه محوررا به یکدیگر اتصال میدهد،ودرحالت چرخش مجور لغزش راازمجور میگیرد.

درچهارجهت چهارشاخ رول بلبرینگهای کوچکی وجوددارد که درزمان گردش محورواتصالات باعث چرخش این قطعات میگرددولغزش ولرزش را ازقطعات متصل قطع میکند.

 • 3.دوشاخ:

دو تیکه ای چسبیده به انتهای یک محور که دوشاخ ازهرچهارشاخ به آن متصل میشود،وقسمتهایی رولبرینگدار بین این دوتیکه قرارمیگیرد واتصال بین محورعقب ومحورجلوراشامل شده ولغزش راباحرکت دورانی به دوررولبرینگها قطع میکند.وباعث گردش چپ وراست محور میگردد.

 • 4.خاررینگی:

خاررینگی قطعه ای فلزی شبیه به رینگهای پیستون خودرومیباشد که دایره ای درقسمتی ازاین دایره فلزی چاکدارمیباشد.که این چاک رابرای بیشترباز شدن این دایره قرارمیدهند.تاحالت ارتجاعی داشته باشد،واتصال بین دوقطعه را برقرارومقاوم میگرداند.

 • 5.محورگاردان جلو:

مجموعه گاردان خودرو میتواندبه چند قسمت مجزا تقسیم شود.که بستگی به طراخی ونقشه گاردان رادارد.که شامل گاردادن دومحور یا سه محورمیباشدکه تقسیمات به شکل محورجلو این محورمتصل به گیربکس میشود محورعقب که این محورمتصل به دیفرنسیال ومحوروسط ارتباط بین دومحورمیباشدکه تعادل را بین این دومحوربرقرارمیکند.که تماما این نقا به هم متصل توسط4شاخ به یک دیگر چفت ومجکم میشود.

 • 6.دوشاخه لغزنده ومتعلقات:

در مورد خودروها، عبارت دوشاخه لغزند  به یکی از اجزای سیستم انتقال نیرو اشاره دارد که وظیفه انتقال نیرو از موتور به چرخ‌ها را دارد و معمولاً دو شاخه دارد. این دوشاخه به نام‌های مختلفی شناخته می‌شوند، از جمله میل گاردان یا شافت گاردان.

 • 7.پایه بلبرینگ مرکزی:

پایه بلبرینگ مرکزی یا به عبارت دیگر “بلبرینگ مرکزی” در خودروها به عنوان بخشی از سیستم تعلیق (Suspension) و سیستم چرخشی (Steering) به کار می‌رود. این بخش یک نقطه مهم در میانه یا مرکز محور جلویی یا عقبی خودرو قرار می‌گیرد و وظیفه‌ای مهم در ایجاد اتصال چرخ به خودرو و ایجاد قابلیت چرخش چرخ در اطراف آن دارد.

 • 8.کاسه نمد:

کاسه نمد (Steering Knuckle) یکی از قسمت‌های مهم و کلیدی در سیستم تعلیق و دیگر سیستم‌های مرتبط با چرخ‌ها در خودروها است. این قطعه عمدتاً در محور جلویی یا عقبی خودرو و در نزدیکی چرخ‌ها قرار دارد و وظیفه‌های مهمی از جمله  جلوگیری از ریزش یا نشتی روغن واسکازین و…از قطعات متصل به هم را انجام میدهد.

 • 9.قید:

به مانندیک بست میباشد که پایه بلبرینگ مرکزی را نگه میدارد.واحتمال بیرون آمدن بلبرینگ مرکزی را از جای ثابت خود به صفرمیرساند.فقط درصورت بریدن یاشکستن یاشل شدن مهره های قید امکان خروج بلبرینگ ازجایگاه خودرادارد.

میل گاردان خودرو: فناوری، کاربردها و اهمیت در امنیت خودرو

میل گاردان خودرو: فناوری، کاربردها و اهمیت در امنیت خودرو

تعریف میل گاردان:

 دراتومبیلهایی که موتوردرجلو وسیستم محرک چرخ ها (دیفرانسیل) عقب میباشد برای گیربکس به دیفرانسیل وانتقال گشتاور ازگیربکس به دیفرانسیل از میل گاردان استفاده میشود.میل گاردان خودرو محورلوله ای شکل واغلب توخالی ساخته میشود وچنان مستحکم تهیه میشود تابتواند نیروی پیچشی (گشتاور) موتوررابه سهولت انتقال دهد.میل گاردان ازطرف جلو باروش هزارخاری به محورخروج جعبه دنده وازطرف عقب به محور ورودی گرداننده نهایی یعنی پنیون پیچ ومهره میشود.ازآنجا که قسمت جلو میل گاردان خودرو به موضع ثابت(جعبه دنده)وقسمت عقب آن به موضع نوسان کننده ای (محورعقب) اتصال دارد لذاباحرکت چرخها برروی مسیرناهموار محورعقب دائما درحال بالا وپایین جهیدن بوده ومتعاقب آن زاویه استقرارمیل گاردان نیز درحال تغییراست.دراین مقاله به بررسی:میل گاردان خودرو: فناوری، کاربردها و اهمیت در امنیت خودرو خواهیم پرداخت درادامه باما همراه باشید.

معایب میل گاردان:

معایب میل گاردان خودرو باایجادسروصدا ولرزش درهنگام حرکت آشکارمیشود.عیب میل گاردان براپرعوامل زیراست:

 1. بالانس نبودن میل گادان 
 2. فرسوده ئشدن چهارشاخه گاردان

اگرمیل گاردان خودرو بالانس نباشد درحال حرکت و دور زیاد در خودرو تولید ارتعاش میگردد.ارتعاشات ناشی از بالانس نبودن میل گاردان باعث ناراحتی سرنشینان وازبین رفتن کاسه نمدوبوش تک گلدانی گیربکس ،بلبرینگ وکاسه نمد پنیون میشود.درصورت زنگ زدگی وهمچنین ضربه فقط احتمال معیوب وفرسوده شدن میل گاردا ن را میشود مشاهده کرد.

عوامل موثر درخارج شدن میل گاردان ازبالانس:

 1. برخورد جسم خارجی مثل سنگ به میل گاردان 
 2. باربیش ازحد
 3. چسبندگی گل ولای و موادنفتی برسطح میل گاردان

به همین منظورمیتوان بااستفاده از ساعت اندازه گیر در روی کاریاپس از پیاده کردن میل گاردان خودرو لنگی محورگاردان رادرسرو وسط اندازه گیری کنید.لنگی درهرنقطه نباید بیشتراز./4 میلی مترباشد.درصورت لنگی کم میل گاردان رامیتوان بادستگاه بالانس نمود.ودرصورت لنگی وتاب یگیری  دراثرتصادف بهتراست درچنین مواقعی آن را عوض نمایید.سعی در بازسازی میل گاردان معیوب بیهوده است.

چهارشاخه گاردان:

خراب شدن چهارشاخه گاردان درخودروها بسیارمعمولی است.راه تشخیص خرابی چهارشاخه گاردان به صورت زیراست:

 1. روشن کردن موتور:موتوررا روشن کرده وگیربکس رادردنده یک یاعقب گذاشته و پا رابه نرمی از روی پدال کلاچ برداریدایجاد تقه دراول حرکت نشانه نشانه معیوب بودن آن است.
 2. چرخاندن دو طرف چهارشاخه ومیل گاردان:ازداخل چال سرویس بادودست دوطرف چهارشاخه ومیل گاردان را عکس هم بچرخانید.هرگاه خلاصی داشته باشد،نشانه خراب شدن غلتک ها و چهارشاخه هاست.
 3. خرابی چهارشاخه:دراول حرکت خودروایجادتقه وبه هنگام شتاب گیری ودورزیاد ایجادضربه ولرزش شدیددراتاق خودرومینماید.
چهار-شاخه- گاردان

چهار-شاخه- گاردان

روش پیاده کردن میل گاردان وتعویض چهارشاخه گاردان:

روش‌پیاده کردن میل گاردان و تعویض چهارشاخه گاردان یک فرآیند تعمیراتی پیچیده است که نیاز به ابزارهای مناسب و دانش فنی دارد. در زیر، مراحل اصلی برای انجام این کار توضیح داده شده است:

توجه: تعمیرات خودرو باید توسط فنی‌های مجرب و با رعایت ایمنی انجام شود.

 روش‌پیاده کردن میل گاردان:

 • 1. تهیه ابزار و قطعات مورد نیاز:
  – جک خودرو: برای بلند کردن خودرو.
  – قلاب و حلقه برای ثبت و تعلیق میل گاردان.
  – ابزارهای دستی معمولی (سوکت، پیچ گوشتی، و…)
  – گیره‌ها و قفل‌های مورد نیاز.
 • 2. خاموش کردن خودرو:
  خودرو را خاموش کنید و دسترسی به میل گاردان را فراهم کنید.
 • 3. بلند کردن خودرو:
  با استفاده از جک، خودرو را بلند کنید تا چرخ‌ها از زمین برخوردار نباشند. از قطعات مناسب به عنوان تعادلی برای ثبت خودرو در حالت بلند شده استفاده کنید.
 • 4. گشودن چهارشاخه:
  قفل‌ها و پیچ‌ها را که متصل به چهارشاخه گاردان خودرو هستند با استفاده از ابزارهای مناسب (سوکت و پیچ گوشتی) باز کنید.
 • 5. جدا کردن میل گاردان از دیفرانسیل:
  بعداز بازکردن تمام اتصالات میل گاردان با دقت میل گاردان را از دیفرانسیل جدا کنید.
 • 6. جدا کردن چهارشاخه:
  چهارشاخه گاردان را از شفت محور جدا کنید. این نیاز به  ابزارهای مناسب دارد.
میل-گاردان

میل-گاردان

   تعویض چهارشاخه گاردان:

 • 1. نصب چهارشاخه جدید:
  چهارشاخه گاردان  جدید را به شفت محور نصب کنید و مطمئن شوید که متصل به آن قفل‌ها و پیچ‌ها به درستی بسته شده‌اند.
 • 2. اتصال میل گاردان به دیفرانسیل:
  میل گاردان را دوباره به دیفرانسیل متصل کنید و قفل‌ها و پیچ‌ها را با دقت ببندید.
 • 3. تنظیم و تعادل:
  خودرو را به زمین زیر نگه دارید و مطمئن شوید که چهارشاخه و میل گاردان خودرو به درستی تعادل یافته‌اند.
 • 4. تنظیمات اضافی:
  نیاز به تنظیمات اضافی نظیر چرخش میل گاردان در دیفرانسیل ممکن است وجود داشته باشد. این تنظیمات را با دقت انجام دهید.
 • 5. پایین آوردن خودرو:
  خودرو را با دقت از روی جک بیاورید و سپس جک را بردارید.
 • 6. آزمایش:
  پس از تعمیرات، یک آزمایش کوتاه بر روی خودرو انجام دهید تا مطمئن شوید که همه چیز به درستی عمل می‌کند.

 

زنجیرنجات:

معمولا درزیرسرجلوی میل گاردان از زنجیریاتسمه هایی که به شاسی متصل میشوند استفاده گردیده که اگرمیل گاردان برید ،حادثه ای نظیر وازگون شدن خودرو رخ ندهد.

کلام آخر..میل گاردان خودرو: فناوری، کاربردها و اهمیت در امنیت خودرو:

میل گاردان خودرو یک فناوری بسیار مهم و اساسی در امنیت خودروها است. این سیستم‌ها به وسیله‌ی انتقال اطلاعات و داده‌ها از خودرو به سیستم‌های مرکزی و بالعکس، نقش بسیار حیاتی را در حفظ امنیت و عملکرد خودروها ایفا می‌کنند.مادرکارشناس کارپایتخت بااموزش پرسنل مجرب ومتخصص سعی بر جلوگیری وسوئ استفاده افرادکلاه برداریا به اصطلاح دلالان صنعت خرید وفروش خودرو نموده ایم وبا بیشاز یک قرن تجربه توانسته ایم درزمینه تشخیص رنگ خودرو،تشخیص رنگ خودرو درمحل ،مرکز تش خیص رنگ،کارشناسی رنگ وهمچنین درزمینه آموزش :دوره  های اموزش کارشناشسی خودروفآموزش کارشناسی خودرو،مدرک فنی وحرفه ای.دوره های متععد وپرتکراری را برگزارنموده وکارشناسان ماهرومتخصص را به بازارکار اینصنعت واردنموده ایم. همچنین برای مطالعه بیشترمیتوانید مقاله:تشخیص رنگ خودرورامطالعه نمایید

منابع بیشتر …

https://www.pedal.ir/ads/