مقالات

آموزش و تشخیص قطعات تعویضی بدنه خودرو

چگونه -تعویضی-بودن-بدنه -خودرو-را-تشخیص-دهیم؟

 آموزش و تشخیص قطعات تعویضی بدنه خودرو:

آموزش وتشخیص قطعات تعویضی بدنه خودرو ازجمله مواردمهم درنگهداری خودرواست.این عوامل باعث بهبودظاهروارزش خودرومیشود.انتخاب قطعات باکیقیت وتطابق بامشخصات فنی خودروهمچنین انجام کارتوسط کارشناسان ماهربه عوامل کلیدی تعویض قطعات بدنه خودر تبدیل میشود.این تغییرات ممکن است تاثیرات مثبتی برروی عمرمفید وایمنی خودروداشته باشد.به منظوردرک بهتراین موضوع لازم است به جزئیات بیشتری بپردازیم.تعویض قطعات بدنه خودرو شامل مواردزیرمیباشد:

 1. تشخیص آسیب
 2. تعویض قطعات
 3. تعمیروجبران آسیب
 4. ترمیم وپوشش رنگ
 5. هماهنگی رنگ
 6. آزمونهای کیفیت
 7. تحویل
 • تشخیص آسیب:ابتدا نیازاست تا پآسیب هاوخرابی های موجوددربدنه خودروتشخیص داده شوند.این ممکن است شامل شکستگی ها،خط وخش ها روی بدنه،ضربه خوردگی وزنگ زدگی بدنه باشد. آموزش و تشخیص قطعات تعویضی بدنه خودرو امکان تشخیص آسیب را به شما میدهد .
 • تعویض قطعات:قطعاتی که نیازبه تعویض دارندمیتوانند شامل دربها،پنل ها ،کاورهای آینه،وسایرقطعات بدنه باشند.
 • تعمیروجبران آسیب:درمرحله ای دیگر،آسیب دیدگی ها،بااستفاده ازتکنیکهای تعمیر،متناسب بانوع آسیب،اصلاح میشوند.این ممکن است شامل جبران ضربه خوردگی ها،شناسایی وتعمیرزنگ زد گی ها وغیره باشد.
 • ترمیم وپوشش رنگ:درصورت لزوم تعمیرترمیم خرابی ها وقسمتهای زنگ زده انجام شده وسپس پوشش رنگ مناسب برروی قطعات جدیدیا تعمیرشده انجام میشود.
 • هماهمنگی رنگ:اگر خودروتعمیرشده باشدویا قطعات جدیدی درآن به کار رفته باشداطمینان حاصل می شودکه قطعات به درستی در جای خودقرارگرفته اند.
 • آزمونهای کیفیت:پس ازانجام تعویض وتعمیرات آزمون های کیفی انجام میشود.تااطمینان حاصل شود که قطعات به درستی درجای خودقرارگرفته اند.
 • تحویل:که درانتها خودروبه مالک تحویل داده میشود.وممکن است دستوررات نگهداری ونکاتی درموردحفظ ظاهروکیفیت قطعات بدنه جدیدداده شود.
آموزش-وتشخیص-قطعات-تعویضی-بدنه-خودرو

آموزش-وتشخیص-قطعات-تعویضی-بدنه-خودرو

   ازکجا بفهمیم درب خودرو تعویض شده؟

برای شناسایی وشخیص درب خودروتعویض شده میتوانیدبه روشهای زیراقدام کنید:(در دوره آموزش و تشخیص قطعات تعویضی بدنه خودرو به طور کامل به بررسی این موارد میپردازیم .)

 1. بررسی ظاهری
 2. بازوبسته کردن درب
 3. تطابق رنگ وجزئیات
 4. شناسایی نشانه ها
 5. مشاوره باکارشناسان کارشناس کار
 • بررسی ظاهری:به ظاهررنگ خودرو دقیق نگاه کنید.آیاخدشه،زنگ زدگی،یاتفاوتهای قابل مشاهده اززاویه های مختلف دیده میشود؟
 • بازوبسته کردن درب:آیابازوبسته کردن درب به خوبی انجام میشود؟یا اینکه درزمان بسته شدن صدامیدهد؟
 • تطابق رنگ وجزئیات:اگردرب خودروتعویض شده باشدتطابق رنگ وجزئیات مختلف باقسمتهای دیگرخودرورا بررسی کنید.آبارنگ وتمامی جزئیات مشابه درب های دیگراست یانه؟
 • شناسایی نشانه ها:ممکن است نشانه هایی ازتعویض درب، برچسب ها یا عوامل مختلف روی درب باشند.این نشانه ها ممکن است موقتی یادائمی باشند.
 • مشاوره با کارشناس:درصورتی که شک دارید که درب تعویض شده است یانه با کارشناسان خودروی کارشناس کار مشورت نمایید.کارشناسان با تجربه مابه شما کمک میکنند.همچنین میتوانید در دوره کارشناسی خودرو ثبت نام نموده تا از هر گونه کلاه برداری در زمان معامله خرید و فروش خودرو توسط افراد منفعت طلب جلگیری نموده و دچار ضرر مالی بعد از معامله نشوید .در این دوره با آموزش و تشخیص قطعات تعویضی بدنه خودرو آشنا خواهید شد .

 

 • بااین مراحل میتوانیدتعیین کنید آیادرب خودروتعویض شده یا نه.درصورت وجودشک وتردیددراین مورد بهتراست ازبا ثبت درخواست کارشناسی خودرو درمحل یا مراجعه به مرکز کارشناسی خودرو کارشناس کارپایتخت ازمتخصصان خودرو کارشناس کارپایتخت برای تایید وضعیت خودرو استفاده نمایید.
درب-خودرو-تعویضی

درب-خودرو-تعویضی

  تشخیص کاپوت استوک:

تشخیص کاپوت استوک یعنی تشخیص اینکه آیا کاپوت (درب موتور)یک خودرواصالت دارد و ازکارخانه سازنده خریداری شده است.یاخیروبرای تشخیص این موضوع میتوانیدبه نکات زیرتوجه کنید:

 1. تطابق طراحی وجزئیات
 2. بررسی علائم شناسایی
 3. بررسی جزئیات اتصال
 4. شناسایی قسمتهای ترمیم شده وتغییرات
 5. مشاوره با کارشناسان خودروی کارشناس کار
 • برسی جزئیات وطراحی کاپوت: بررسی جزئیات اصلی خودرومیتواندبه شناسایی تفاوتها و ناهمخوانی ها کمک کند.زاویه ها ،لبه ها،شکلها وجزئیات دیگرباید بامشخصات کارخانه سازنده تطابق داشته باشد.
 • بررسی علائم شناسایی:کاپوت های استوک معمولا دارای علائم شناسایی مانند برچسب ها،شماره ها وکدهای تولیدی هستند که بامشخصات تولیدکارخانه سازنده تطابق دارند.
 • بررس جزئیات اتصال:نحوه اتصال کاپوت به بدنه خودرونیزمیتواندنشانه ای ازاصالت باشد.پیچ ها،قطعات اتصال و نحوه نصب بایدباقسمتهای دیگرخودرو تطابق داشته باشد.
 • شناسایی قسمتهای تعمیرشده وتغییرات: بررسی محل های ترمیم شده یاتغییریافته درکاپوت میتواندبه شناسایی تفاوت ها ازحالت استوک کمک کند.نشانه های تغییرات میتوانند ازنشانه های تعویض باشند
 • مشاوره با کارشناسان خودروی کارشناس کار:درصورت داشتن شک وتردید درتشخیص بهتراست با کارشناسان شرکت کارشناس کارپایتخت مشاوره نمایید.وازتجربیات کارشناسان حرفه ای ما به صورت رایگان بهره مندشویدتا خریدی مطمن داشته باشید واسیردست افرادسودجووکلاه ردان نشوید.
کاپوت-نیاز-به تعویض

کاپوت-نیاز-به تعویض

   نحوه تشخیص گلگیرتعویضی:

تشخیص گلگیرتعویضی درخودرواهمیت زیادی دارد.تاازاصالت وضعیت خودروی خودتان اطمینان حاصل کنید.در دوره آموزش و تشخیص قطعات تعویضی بدنه خودرو  روش هایی را برای تشخیص گلگیر تعویضی معرفی میکنیم .

 1. تطا بق طراحی وشکل
 2. شناسایی نشانه ها
 3. بررسی وضعیت اتصال
 4. بررسی وضوح جزئیات
 • بررسی طراحی وشکل:گلگیرتعویضی ممکن است ازنظرشکل وطراحی باگلگیرهای استوک تفاوت داشته باشد.بررسی تطابق طراحی شکل ونحوه متصل شدن باسایرقطعات خودرواهمیت دار.
 • بررسی نشانه ها:برخی گلگیرهای تعویضی ممکن است دارای علائم مشخصی مانند:برچسب ها،شماره ها یا نشانه های تولیدی باشند که نشان دهنده تعویض بودن آنها است.
 • بررسی وضعیت اتصال:بررسی نحوه نصب گلگیرواتصال آن به قسمت های دیگرخودرونیزمی تواندبه شناسایی تعویضی بودن کمک کند.اگراتصال ها،پیچ ها،یاقطعات مشابه با قطعات استوک تفاوت دارندممکن است گلگیرتعویضی باشد.
 • بررسی وضوح جزئیات:دربرخی مواردگلگیرهای تعویضی ممکن است دارای جزئیات ناواضح تریاکم کیفیت ترباشند.این میتواندبه شما نشان دهدکه گلگیراصلی تعویض شده است .

   تشخیص دوتیکه بودن خودرو:

  تشخیص دوتیکه بودن خودرو ممکن است نشانه های مختلفی داشته باشد.که میتوانیدبه آنها توجه نمایید.درزیرراهنمایی هایی درباره تشخیص دوتیکه بودن خودرو آورده شده است.

خودروهای دوتیکه اغلب علائم مشخصی دارندازجمله دارای شماره ها یا نشانه های تولیدی هستند.این علائم ممکن است متفاوت باشد.یااطلا وجودنداشته باشند.بررسی مشخصات فنی خودروازجمله موتور،انتقال قدرت،تعلیق وسایرمواردمیتواندازنشانه های دوتیکه بودن خودرو باشند.چنانچه تشخیص این مورد برای شما امکان پذیرنبود میتوانید از مشاوره باکارشناسان شرکت کارشناسی کارشناس کار پایتخت واقع در:میدان انقلاب،خیابان کارگرجنوبی،بعد از تقاطع جمهوری وآذربایجان جنب کوچه حقیقت بیان پلاک1151تماس حاصل بفرمایید ویابه صورت حضوری به ادرس مرکز مراجعه نمایید . همچنین میتوانید در دوره :آموزش و تشخیص قطعات تعویضی بدنه خودرو شرکت نمایید .

خودرو-دو-تیکه

خودرو-دو-تیکه

ازکجابفهمیم موتورماشین تعویض شده؟

تشخیص تعویضی موتورخودرو ممکن است به نظرمشکل باشد.اما بارعایت نکات زیر میتوانیدوضعیت رادقیق تربررسی کنید.

 1. بررسی آخرین تغییرات خودرو
 2. بررسی نشانه های تعویض شدن
 3. شناسایی جزئیات تکنیکی
 4. بررسی عملکرد وقدرت موتور
 5. مشاوره با کارشناسان کارشناس کار
 • بررسی آخرین تغییرات خودرو:اگرخودروی خودتان را از تعمیرگاه تحویل میگیریدبهتراست فاکتورقسمتهای تعمیرشده راازتعمیرکارخودرو دریافت کنید.وقسمت های تعمیرشده راچک نمایید.زیرا احتمال تعویض موتورماشین درزمانی که تعمیرات بزرگی روی خودروانجام میدهید زیاداست
 • بررسی نشانه های تعویض شدن:موتورهای تعویضی ممکن است دارای نشانه هایی مثل:تعویض برچسب ها،؛تعتییرشماره سریال ها،یاعلائم تشخیصی باشندکه به تعویض انها اشاره دارد.
 • شناسایی جزئیات تکنیکی:درصورتی که موتورتعویض شده باشدجزئیات تکنیکی مانندشماره موتور،یامشخصات دیگرممکن است با مشخصات موتوراستوک تفاوت داشته باشد.
 • بررسی عملکرد وقدرت موتور:اگراحساس میکنیدکه عملکردیا قدرت موتورخودرو تغییرکرده است ممکن است نشانه تعویض موتورباشد.بررسی تغییرات درکارکردوعملکردموتورمیتواندبه شناسایی تعویض موتورکمک کند.
 • مشاوره باکارشناسان کارشناس کار:درصورت هرگونه شک ویاترددید دراسرع وقت باکارشناسان شرکت کارشناسی خودرکارشناس کارپایتخت تماس حاصل نماییدتاکارشناسان متخصص درزمینه کارشناسی موتور خودرو بهترین مشاوره را به شما بدهند. تشخیص تعویض موتورخودروممکن است به چالش بینجامداما باتوجه به مراقبت وبررسی دقیق میتوانید ازوضعیت موتورخودروی خودتان اطلاعات بیشتری به دست بیاورید.همچنین کارشناسان متخصص درزمینه کارشناسی موتورخودرو درکارشناس کارپایتخت درکنارشما هستند

   درب استوک خودرو:

دردنیای خودرواصطلاح استوک به معنای قطعات یاتجهیزاتی است که ازکارخانه سازنده یا تولیدکننده های مجازتامین میشود.درب استوک خودرونیزبه درب های اصلی واورجینال ماشین ها اشاره داردکه به تازگی تولیدشده اند.درادامه مقاله به معرفی ویزگی ها مزایا وراهنمای انتخاب درب استوک میپردازیم.

تشخیص-درب-استوک

تشخیص-درب-استوک

ویژگی های درب استوک:

 1. تطابق طراحی وجزئیات
 2. رنگ بندی وپوشش
 3. کیقیت ساختار
 4. عملکردمکانیکی
 • تطابق طراحی وجزئیات: درب های استوک باطراح وجزئیات اصلی خودروتطابق دارند.این شامل شکل،لبه ها،زوایاونشانه های مشخصی است.که در طراحی خاص هرخودرومنحصربه فرداست.
 • رنگ بندی وپوشش:درب های استوک بارنگها و پوشش های استفاده شده درخودروهای تولیدی تطابق دارند.این امرباعث میشودکه تفاوت رنگی واضحی میان درب های استوک وبدنه خودرووجودنداشته باشد.
 • کیقیت ساختار:درب های استوک بااستفاده ازموادباکیفیت ورعایت استانداردهای تولیدساخته میشوند.این کیفیت ساختاربه عمرمفیدوایمنی دراستفاده ازخودروافزوده میشود.
 • عملکرد مکانیکی:درب های استوک به همراه مکانیسم های باز وبسته شدن خودرو تولیدمیشوند.این مکانیسم ها به گونه ای طراحی میشوندکه باتنظیمات اصلی کارخانه هماهنگی داشته باشند.

مزایای درب استوک خودرو:

 1. اصالت وتطابق
 2. کیفیت ساختاروایمنی
 3. سازگاری باسیستم های خودرو
 • اصالت وتطابق: استفاده ازدرب های استوک باعث حفظ اصالت خودرو وتطابق باطراحی اصلی میشود.این امرازارزش خودرودربازاروهمچنین ازلحازظاهری آن حمایت میکند.
 • کیفیت ساختاروایمنی:مصرف کننده ازکیفیت ساختاروایمنی دراستفاده اردرب های استوک اطمینان دارد.زیرا این دربهابا موادباکیفیت واستانداردهای بالاتولیدمیشوند.
 • سازگاری باسیستم های خودررو:درب های استوک به خوبی باسیستم های اکترونیکی ومکانیکی خودروهماهنگ میشوند.و از مشکلات سنسورهاومکانیسم های خودروپیشگیری میکنند.

    راهنمای انتخاب درب استوک خودرو:

 • مطالعه کنید:درمراجعه به فروشگاهها یاتعمیرگاهها اطلاعاتی ازقبیل:مدل،سال تولید،وشماره VINخودرتان رابه همراه داشته باشید.
 • اعتمادبه منابع معتبر:به فروشگاهها وتامین کنندگان معتبرمراجعه کنید.تاازکیفیت واصالت دربهای استوک اطمینان حاصل کنید.
 • بررسی کنید:قبل ازخرید،جزئیات ظاهری،شماره های تشخیص و رنگ رابا مشخصات اصلی خودرومقایسه کنید.
 • مشورت کنید:اگرشک داریدیابه اطلاعات فنی نیازداریدبا کارشناسان شرکت کارشناسی خودرو کارشناس کارپایتخت وبا شماره تماسهای:
 • 021-66957154 و 66416283-021 و 4377686-0912 تماس حاصل نماییدوازمشاوره رایگان بهره ببرید.
 • درنهایت انتخاب درب استوک خودروباعث حفظ اصالت،کیفیت وایمنی آن خواهدشد.باتوجه به مزایا وویژگی های این نوع درب ها،مصرف کننده گان میتوانندباخیال آسوده ازخودروی موردنظراستفاده کنند.

   کلام آخر: آموزش وتشخیص قطعات تعویضی بدنه خودرو

درااین مقاله سعی براین داشتیم تا آموزش وتشخیص قطعات تعویضی خودرورا برای شما به صورت شفاف توضیح دهیم تا اسیر افرادسودجوومتفعت طلب درحوضه کارشناسی خودرونشوید.مواردذکرشده:تشخیص کاپوت استوک،تشخیص دوتیکه بودنه خودرو،درب استوک خودرو،نحوه تشخیص گلگیرتعویضی.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
1 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
trackback

[…] سایت کارشناس کار […]