مقالات

آموزش کاربا دستگاه ضخامت سنج دیجیتال

تشخیص -رنگ- خودرو-با-دستگاه-ضخامت-سنج

آموزش دستگاه ضخامت سنج :

 اموزش ضخامت سنج به منظوراندازه گیری ضخامت رنگ بدنه خودرو: به طورکلی دستگاه ضخامت سنج برای اندازه گیری ضخامت سطوح مختلف ازجمله بدنه خودرو استفاده میگردد.ابتدا دستگاه راروشن کنید.وتنظیمات اولیه راانجام دهید.سپس نوع ورق راانتخاب نمایید.ودستگاه رابه سطح موردنظربچسبانید.دستگاه ضخامت سنج اطلاعات لازم رانمایش داده ومیزان ضخامت رانمایش میدهد.برای کالیبره کردن دستگاه ابتدا ان راازسطح موردنظرجداکنید.دستگاه رابه دقت پاک کنید.تاازهرگونه ذرات وآلودگی جلوگیری شود.سپس دستگاه را دریک جعبه یاباکس مخصوص نگهداری کنیدکه ازآلودگی وآسیب های احتمالی درامان بماند.ودرنهایت درمحیط خشک وخنک دستگاه راقراردهید.

کاربا-دستگاه-ضخامت-سنج-وکابلیره-کردن-ان

کاربا-دستگاه-ضخامت-سنج-وکابلیره-کردن-ان

نحوه کاربادستگاه ضخامت سنج رنگ:

برای استفاده بهینه ازدستگاه مراحل زیرراطی میکنیم:

 1. آماده سازی دستگاه
 2. انتخاب سطح
 3. خواندن نتایج
 4. پوشاندن دستگاه
 5. نگهداری وتمیزکاری
 • آماده سازی دستگاه: ابتدا برای شروع آموزش ضخامت سنج دستگاه راروشن کنیدواگردارای تنظیمات اولیه است آنهاراانجام دهید.برخی دستگاهها به نوع ماده ویاسطح مورداندازه گیری نیازدارند.تادقت مطلوب راداشته باشند.
 • انتخاب سطح:نوع سطحی راکه قصداندازه گیری ضخامت آن راداریدانتخاب کنید.این انتخاب میتواند تاثیرزیادی بردقت اندازه گیری داشته باشد.
 • پوشاندن دستگاه:دستگاه رابه سطح موردنظربچسبانید.توجه داشته باسیدکه سطح موردنظرتمیزوخشک باشد.تادقت اندازه گیری اقزایش داشته باشد.
 • خواندن نتایج:دستگاه معمولا به شما نتیجه ضخامت رانمایش میدهد.اگردستگاه دارای تنظیمات دیجیتالی است ممکن است به نیازبه تنظیمات اضافی داشته باشد.
 • نگهداری وتمیزکارری:پس ازانجام اندازه گیری دستگاه راازسطح جداکرده وبادقت پاک کنید.تا از آلوده شدن دستگاه جلوگیری شود.سپس دستگاه رادرجعبه مناسبی قراردهیدودرمحیط مناسب نگهداری نمایید.

به خاطرداشته باشیدکه توصیه های تولیدکننده دستگاه راهمیشه مطالعه نمایید.وبه طوردوره ای دستگاه را بررسی نمایید.تا دقت آن حفظ شود.همچنین برای مطالعه بیششتر میتوانید  مقاله تشخیص رنگ خودرو را مطالعه نمایید .

آموزش- ونحوه-کاربا-دستگاه-ضخامت-سنج

آموزش- ونحوه-کاربا-دستگاه-ضخامت-سنج

تشخیص رنگ خودرو بادستگاه :

برای تشخیص رنگ خودربادستگاه ازدستگاههای خاصی ازجمله:اسپکتروفتومترهاودستگاههای پرتویی استفاده میشود. این دستگاهها به طورخودکاررنگ راتجزیه وتحلیل میکنند.تابه دقت رنگ خودروراتشخیص دهند.درادامه به توضیح این فرایندمیپردازیم. اگر دوست دارید کارشناس خودروی خودتان باشید در دوره آموزش ضخامت سنج شرکت نمایید.

 1. تهیه نمونه
 2. تهیه نور
 3. تجزیه وتحلیل طیفی
 4. مقایسه با الگوهای ذخیره شده
 5. تشخیص رنگ
 6. نمایش نتایج
 • تهیه نمونه:نمونه ای از رنگ خودرو مثلا(ازبدنه یابخشی ازآن)جهت اندازه گیری وتجزیه وتحلیل به دستگاه ارائه شود.
 • تهیه نور:دستگاه ازمنبع نورمخصوصی استفاده میکند.تانوررابه نمونه تابانده وپرتوهای بازتابنده رادریافت کند.
 • تجزیه وتحلیل طیفی :نوربااندازه گیری مقادیرطیفی درطول موج تجزیه وتحلیل میشود.هررنگ دارای مشخصات مختص به خودبرروی طیف نوری است.
 • مقایسه باالگوهای ذخیره شده:دستگاه مقادیرطیفی حاصل رابالگوها واطلاعات ذخیره شده درپایگاه داده مقایسه میکند.الگوها معمولاازنمونه های استاندارد بارنگ های مشخص تشکیل شده اند.
 • تشخیص رنگ:نتیجه تشخیص رنگ به کاربرارائه میشود.این نتیجه معمولا با استفاده ازکدهای رنگی یااسم رنگ ها ی معروف نمایش داده میشود.

تشخیص رنگ خودرو بااستفاده ازدستگاههای تخصصی ازدقت بالایی برخورداراست ودرانواع صنایع ازجمله صنایع خودروسازی تولیدقطعات  وموادنقش مهمی دارد.به همین دلیل در دوره کارشناسی خودرو آموزش  اصولی کارشناسی خودروازاهمیت بالایی برخورداراست .حرفه کارشناسی خودرامروزه جزء مشاغل پردآمدمحسوب میشود زیرا با افزایش روزافزون قیمت خودرو درخواست کارشناسی خودرو مخصوصا خودروهای دست دوم افزایش یافته است.

مراحل- تشخیص- رنگ-با دستگاه

مراحل- تشخیص- رنگ-با دستگاه

چگونگی تشخیص ماشین رنگ زده:

تشخیص ماشین رنگ زده ازطریق دستگاهها وتکنولوژی های مختلف ممکن است بادقت وکارایی بالاانجام شود.درادامه فرایند تشخیص ماشین های رنگ زده را توضیح میدهیم.

 1. استفاده از دوربین های تصویربرداری
 2. پردازش تصویر
 3. تفکیک رنگ ها
 4. پایگاه داده رنگ ها
 5. مقایسه با پایگاه داده
 6. نتیجه گیری
 • استفاده ازدوربین های تصویربرداری:دستگاههای تشخیص ماشین های رنگ زده معمولا ازدوربین های تصویربرداری بارزولیشن بالااستفاده میکنند.این دوربین ها تصاویردقیقی ازماشین ها رادریافت میکنند.
 • پردازش تصویر:تصاویردریافتی توسط دوربین ها پردازش میشوند.الگوریتم های پردازش تصویربرای تشخیص رنگ ها ونقاط مختلف ماشین ها استفاده میشود.
 • تفکبک رنگ ها:باتحلیل تصویررنگ های مختلف ماشین ها ازیکدیگرتفکیک میشوند.این اطلاعات رنگ درمراحل بعدی برای تشخیص ماشین های رنگ زده مورداستفاده قرارمیگیرد.
 • پایگاه داده رنگ ها:دستگاه به یک پایگاه داده ازرنگهای مختلف دسترسی دارد.که توسط تولیدکننده خودروها تامین شده است.این پایگاه داده حاوی اطلاعات رنگ های مختلف وکدهای شناسایی آنها است.
 • مقایسه باپایگاه داده:بامقایسه رنگهای تشخیص داده شده بااطلاعات موجوددرپایگاه داده دستگاه متوجه میشود که ماشین باچه رنگی رنگ زده شده است.
 • نتیجه گیری:نتیجه تشخیص رامعمولا به صورت کدرنگ یانام رنگ به کاربریاسیستم مدیریت ارسال میکنند. برای آموزش ویا تشخیص رنگ خودروی خودتان میتوانیدازکارشناسان شرکت کارشناسی خودروکارشناس کارپایتخت بهره مندشویدکارشناسی بانرخ اتحادیه نقاشان تهران انجام میشود.
چگونه- ماشین -رنگ زده -راتشخیص- دهیم؟

چگونه- ماشین -رنگ زده -راتشخیص- دهیم؟

نحوه تشخیص رنگ خودروباتینر:

تشخیص رنگ خودرو باتینر یک روش معمولی درکارشناسی رنگ خودرومیباشد.که بااستفاده ازآن میتوان لایه رنگ روی سطح خودرورابرداشت ورنگ شدگی یالکه های مختلف را تشخیص داد.تشخیص رنگ شدگی خودرو بااستفاده ازتینر مراحل زیرا طی میکنیم: برای استفاده دقیق از ضخامت سنج دیجیتال ابتدا آموزش ضخامت سنج را فرا بگیرید.

 1. آماده سازی سطح
 2. آماده سازی تینر
 3. اعمال تینر
 4. انتظارواکنش
 5. تخلیص اسید
 6. بررسی تغییرات
 7. نتیجه گیری
 • آماده سازی سطح:ابتداسطح خودرورابادقت تمیزوخشک کنید.ازموادشوینده مناسب استفاده کنید.تااطمینان حاصل شودکه سطح بدون هیچ گونه ذرات روغن،ویا آلودگی دیگراست.
 • اماده سازی تینر:تینرراطبق دستورالعمل تولیدکننده آماده نمایید.که شامل مخلوط کردن تیترباآب یاسایرموادمخصوص باشد.
 • اعمال اسید:بااستفاده ازابزارهای مناسب مانند:اسپری یا قلم اسپری تینررابه سطح خودرو پخش نمایید.به دقت وبااندازه گیری متناسب ازتینراستفاده کنید.
 • انتظارواکنش:پس ازاعمال تیتر بایدمدتی منتظربمانید تاواکنش بین تینرورنگ سطح خودرو اتفاق بیفتد.این مدت زمان ممکن است چنددقیقه طول بکشد.
 • تخلیص تینر:بااستفاده ازموادشوینده وآب تینرراازسطح خودرو پاک نمایید.برای این کار از تمیزکننده های مناسب استفاده کنید.
 • بررسی تغییرات:بعدا پاک نمودن اسید ازروی سطح خودرو سطح تینرکاری شده خودرو رابادقت مشاهده نمایید.اگررنگ شدگی یا لکه هایی حاصل شده است این نشانه وجودمشکل درلایه رنگ سطح ماشین است.
 • نتیجه گیری:نتیجه بررسی رنگ شدگی بااستفاده ازتینر راثبت نمایید.این اطلاعات میتواند برای تعیین نیاز به مراجعه به کارشناس خودرو استفاده شود.

سخن آخر: آموزش ضخامت سنج :

دراین  مقاله به آموزش ضخامت سنج پرداختیم . بایدگفت دستگاه ضخامت سنج ابزاری اساسی در صنعت های مختلف ازجمله کارشناسی خودروبه منظور اندازه گیری ضخامت موادوبدنه میباشد.این دستگاه بادقت ودانش کافی قابل استفاده است.این آموزش به شما این امکان رامیدهد تابه طوردقیق ضخامت بدنه خودرورا اندازه گیری کنیدوازدقت وکارآیی این دستگاه بهره برداری کنید.آنچه دراین مقاله به آن پرداختیم:نحوه تشخیص رنگ خودرو باتینر،چگونگی تشخیص ماشین زنگ زده،تشخیص رنگ خودروبادستگاه.و…